Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. JewelCard (JC): De besloten vennootschap JewelCard BV & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.
 2. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan JC geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor JC een De Giftcard uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van De Giftcard Producten aanschaft bij Deelnemers.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en JC.
 4. De Giftcard: een door JC rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “JewelCard”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.
 5. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) De Giftcard en in de centrale rekeningsadministratie van JC is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
 6. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.
 7. Deelnemers: alle bij JC aangesloten detailhandelsondernemingen waarmee JC een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij De Giftcard als betaalmiddel accepteren of tegen inlevering van De Giftcard goederen en/of diensten leveren. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met JC heeft gesloten.
 8. Producten: Sieraden die door Deelnemers kan worden aangeschaft met De Giftcard.
 9. Wederverkopers: alle bij JC aangesloten ondernemingen waarmee JC een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van De Giftcard.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Jewelcard B.V

Ambachtsweg 6
1474HW Oosthuizen

KvK-nummer: 37160734
Btw-identificatienummer: NL 850862188B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3: Algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van De Giftcard heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van De Giftcard heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van JC elke Overeenkomst en elke relatie met JC, waarbij de De Giftcard al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.
 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.jewelcard.nl/algemene-voorwaarden
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van JC worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door JC in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 6. JC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.
 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. JC zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 9. De producten worden niet eerder van saldo voorzien dan na betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 4: Gebruik De Giftcard door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan De Giftcard uitsluitend aanschaffen bij JC en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat JC niet toe dat de Gebruiker De Giftcard van anderen koopt.
 2. Na aankoop van De Giftcard valt het gebruik en de bewaring van De Giftcard en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.
 3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van De Giftcard te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op De Giftcard. JC accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door JC ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van JC. JC staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De Giftcard is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker De Giftcard overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.
 5. De Giftcard blijft eigendom van JC tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van De Giftcard geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.
 6. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd De Giftcard te besteden bij Deelnemers in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten / Diensten.
 7. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van JC opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of JC, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 8. De Giftcard is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.
 9. Het Tegoed en Saldo van De Giftcard is gegarandeerd voor een periode van 1 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de datum van aanschaf van De Giftcard en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 11. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van De Giftcard en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan JC. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
 10. JC vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.
 11. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van De Giftcard, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op De Giftcard.
 12. De Giftcard is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op De Giftcard volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op De Giftcard is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is De Giftcard niet meer bruikbaar.

Artikel 5: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. JC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van De Giftcard. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van De Giftcard van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van De Giftcard en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan JC te melden, opdat JC met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.
 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met De Giftcard, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van De Giftcard door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal JC de Gebruiker terstond het gebruik van De Giftcard ontzeggen en De Giftcard blokkeren. JC zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.
 3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte De Giftcard kan de Gebruiker JC verzoeken het Saldo op een nieuwe De Giftcard te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op De Giftcard niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde De Giftcard dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan JC te worden toegestuurd: JewelCard BV, Ambachtsweg 6 1474HW Oosthuizen. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.
 4. In het geval van overmacht heeft JC het recht om de koop van de De Giftcard te ontbinden dan wel om het gebruik van de De Giftcard op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door JC aan de betreffende Gebruiker.
 5. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot De Giftcard, heeft JC het recht om de koop van de De Giftcard te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen JC

 1. JC heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. JC heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op De Giftcard terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. JC behoudt zich het recht voor om het gebruik van De Giftcard uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.
 4. JC is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van De Giftcard op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover JC De Giftcard buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op De Giftcard binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid JC

 1. JC is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. JC is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met De Giftcard bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.
 2. JC streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert JC niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan JC gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen JC beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.
 3. JC is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van De Giftcard door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer De Giftcard weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij JC overeenkomstig artikel 8.
 4. JC is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
 • internationale conflicten;
 • gewelddadige of gewapende acties;
 • maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
 • boycot-acties; en/of
 • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8.1 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8.2 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 8.3 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8.4 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 9: Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot De Giftcard worden verwezen naar de klantenservice van JC. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van De Giftcard; www.jewelcard.nl/contact.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen JC en de Gebruiker kennis te nemen.

Voor 17:00 besteld, dezelfde dag verstuurd.